ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

អាស័យដ្ឋាន

គ្រឿងបរិក្ខារនៅឡុងប៊ិច

4241 អាត្លង់ទិ Ave

ឡុងប៊ិច, CA 90807

ទូរស័ព្ទ

562-543-0120

ម៉ោង

កាលពីថ្ងៃចន្ទ:

10: 00AM

 - 

7: 00PM ។

ថ្ងៃអង្គារ:

10: 00AM

 - 

7: 00PM ។

ថ្ងៃពុធ:

10: 00AM

 - 

7: 00PM ។

ព្រហស្បតិ៍:

10: 00AM

 - 

7: 00PM ។

ថ្ងៃសុក្រ:

10: 00AM

 - 

7: 00PM ។

ថ្ងៃសៅរ៍:

10: 00AM

 - 

5: 00PM ។