ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

អាស័យដ្ឋាន

គ្រឿងបរិក្ខារនៅឡុងប៊ិច

4241 អាត្លង់ទិ Ave

ឡុងប៊ិច, CA 90807

ទូរស័ព្ទ

562-543-0120

ម៉ោង

កាលពីថ្ងៃចន្ទ:

10​: 00 ព្រឹក

 - 

7​: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ថ្ងៃអង្គារ:

10​: 00 ព្រឹក

 - 

7​: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ថ្ងៃពុធ:

10​: 00 ព្រឹក

 - 

7​: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ព្រហស្បតិ៍:

10​: 00 ព្រឹក

 - 

7​: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ថ្ងៃសុក្រ:

10​: 00 ព្រឹក

 - 

7​: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ថ្ងៃសៅរ៍:

10​: 00 ព្រឹក

 - 

5​: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី