ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

នៅក្នុងការអនុវត្តនេះ យើងជឿថាអ្នកជំងឺរបស់យើងគួរតែមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ មនុស្សគ្រប់រូបសមនឹងមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យ និងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន ដូច្នេះអ្នកអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំ និងសេវាកម្មល្អបំផុត។

CareCredit គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកជំងឺនូវឥណទានសម្រាប់នីតិវិធីជ្រើសរើសរបស់ពួកគេ ដោយផ្តល់ជូននូវផែនការបង់ប្រាក់រយៈពេលខ្លី ការប្រាក់ 0% និងការប្រាក់ទាប ផែនការបង់ប្រាក់បន្ថែម។ CareCredit មិនមានការចំណាយជាមុន គ្មានថ្លៃសេវា និងគ្មានការពិន័យលើការទូទាត់ជាមុន។

Cherry គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុវត្តក្នុងការផ្តល់ជូននូវផែនការទូទាត់រហ័ស និងងាយស្រួលសម្រាប់ការទិញចន្លោះពី $500 ទៅ $10,000 ជាមួយនឹងជម្រើសការទូទាត់ដែលអាចបត់បែនបាន។ អ្នកជំងឺនឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការកម្មវិធីលឿន និងងាយស្រួល និងដំណើរការទូទាត់សងដោយគ្មានការឈឺចាប់ជាមួយនឹងជម្រើសបង់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯង និងការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។