វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតរបស់ Laser Tattoo Removal Service

3 លទ្ធផលសម្រាប់ ការដកស្នាមសាក់ឡាស៊ែរចេញ

ការដកស្នាមសាក់ឡាស៊ែរចេញ

អាយុ

ជាង 60

យែនឌ័រ

មិនបានបិទ

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83876

ការដកស្នាមសាក់ឡាស៊ែរចេញ

អាយុ

40 - 49

យែនឌ័រ

មិនបានបិទ

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83874

ការដកស្នាមសាក់ឡាស៊ែរចេញ

អាយុ

18 - 29

យែនឌ័រ

មិនបានបិទ

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83873
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។