ការលុបស្នាមសាក់ Pico *

អ្នកជម្ងឺ

ប្រវត្តិរូប

Usha Rani K. Reddy, MD

ស្ថាបនិក និងជានាយកវេជ្ជសាស្ត្រ

562-543-0120

ទទួលបាននៅក្នុងទូច

ទីតាំងរបស់យើង

អ្នកជំងឺបានទទួលការព្យាបាល 1 ដោយប្រើឡាស៊ែរ PICOSURE

ការលុបស្នាមសាក់ Pico

មុនពេល

បន្ទាប់ពីការ

* ព័ត៌មានទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ រូបភាពអាចមានគំរូ។ លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួល។