វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតសេវាកម្មដកសាក់ឡាស៊ែរសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំ។

1 សម្រាប់ ការដកស្នាមសាក់ឡាស៊ែរចេញ -អាយុលើសពី ៦០ឆ្នាំ

ការដកស្នាមសាក់ឡាស៊ែរចេញ

អាយុ

ជាង 60

យែនឌ័រ

មិនបានបិទ

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83876
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។