មុន និងក្រោយ Botox*

អ្នកជម្ងឺ

ប្រវត្តិរូប

ក្រុម​របស់​យើង

ក្រុម​របស់​យើង

562-543-0120

ទទួលបាននៅក្នុងទូច

ទីតាំងរបស់យើង

អ្នកជំងឺអាយុ 60 ឆ្នាំស្ត្រី ផ្លាស់ប្តូរពី Botox ត្រឹមតែ 50 គ្រឿង

ថ្នាំ Botox

មុនពេល

បន្ទាប់ពីការ

* ព័ត៌មានទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ រូបភាពអាចមានគំរូ។ លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួល។