វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតសេវា Dysport® សម្រាប់អ្នកជំងឺអាយុ 40 - 49 ឆ្នាំ។

1 សម្រាប់ Dysport® -អាយុ 40 - 49 ឆ្នាំ។

Dysport®

អាយុ

40 - 49

យែនឌ័រ

បុរស

ជនជាតិ

កម្ពស់

លើសពី 6'0"

ទំ​ង​ន់

200 - 249 ផោន

វិចិត្រសាល

91769
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។