វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតសេវា Dysport® សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមិនបានបង្ហាញ

1 សម្រាប់ Dysport® - មិនបង្ហាញ

Dysport®

អាយុ

30 - 39

យែនឌ័រ

ស្រី

ជនជាតិ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83780
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។