ដៃ Radiesse *

អ្នកជម្ងឺ

ប្រវត្តិរូប

Usha Rani K. Reddy, MD

ស្ថាបនិក និងជានាយកវេជ្ជសាស្ត្រ

562-543-0120

ទទួលបាននៅក្នុងទូច

ទីតាំងរបស់យើង

អ្នកជំងឺបានទទួលសឺរាុំង Radiesse ចំនួន 2 នៅក្នុងដៃរបស់នាង ដែលផ្តល់ឱ្យនាងនូវរូបរាងក្មេងជាងវ័យ។

កាំរស្មី

មុនពេល

បន្ទាប់ពីការ

* ព័ត៌មានទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ រូបភាពអាចមានគំរូ។ លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួល។