បង្កើនបបូរមាត់*

អ្នកជម្ងឺ

ប្រវត្តិរូប

ក្រុម​របស់​យើង

ក្រុម​របស់​យើង

562-543-0120

ទទួលបាននៅក្នុងទូច

ទីតាំងរបស់យើង

គិលានុបដ្ឋាយិកា Marwa Garawi បានចាក់ថ្នាំ Restylane Contour នៅក្នុងបបូរមាត់អ្នកជំងឺរបស់យើង ដែលផ្តល់ឱ្យនាងនូវរូបរាងដ៏ប្រសើរ។

Restylane Contour

មុនពេល

បន្ទាប់ពីការ

* ព័ត៌មានទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ រូបភាពអាចមានគំរូ។ លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួល។