វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតរបស់ Chemical Peel Service សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមិនបានបង្ហាញ

1 សម្រាប់ ថ្នាំកូតគីមី - មិនបង្ហាញ

ថ្នាំកូតគីមី

អាយុ

18 - 29

យែនឌ័រ

ស្រី

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83869
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។