វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតរបស់ CO2 Laser Skin Resurfacing Service

1 សម្រាប់ ឡាស៊ែរ CO2 ជួសជុលស្បែកឡើងវិញ

ឡាស៊ែរ CO2 ជួសជុលស្បែកឡើងវិញ

អាយុ

30 - 39

យែនឌ័រ

ស្រី

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83875
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។