ពិសេស

រីករាយម៉ោងពិសេស

$10.50 ក្នុងមួយឯកតា Dysport

បញ្ចុះតម្លៃ 25$ ពីសំបកគីមី

បញ្ចុះតម្លៃ $50 ពី Microneedle

ទីតាំងទាំងពីរ

ថ្ងៃអង្គារ និងថ្ងៃពុធ

11am​-4pm

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការផ្សព្វផ្សាយខែកញ្ញា

បញ្ចុះតម្លៃ 75$ សម្រាប់ការចាក់ថ្នាំ Restylane

$175 បំបាត់ស្លាកស្នាមស្បែក

សន្សំ ៤៥០ ដុល្លារ

ទិញកញ្ចប់មធ្យម ទទួលបានកញ្ចប់តូចដោយឥតគិតថ្លៃ

ការដកសក់ឡាស៊ែរ សន្សំប្រាក់ 425 ដុល្លារ

$1,500 ជួសជុលទ្វារមាស

កញ្ចប់ 3, 500 ដុល្លារសន្សំ

ស្វែងយល់បន្ថែម