សោភ័ណភាពគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា!*

ទទួលបាននៅក្នុងទូច

ទីតាំងរបស់យើង

គិលានុបដ្ឋាយិកាសារ៉ាបានចាក់ប្លាស្មាសម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើងនៅក្រោមភ្នែកនិង Botox នៅជុំវិញជើងក្អែក។

ការចាក់ Botox និង PRP

មុនពេល

បន្ទាប់ពីការ

* ព័ត៌មានទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ រូបភាពអាចមានគំរូ។ លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួល។