វីដេអូ Med Spa

ការប្រើប្រាស់ Kybella

ប្រើ Kybella ដើម្បីកម្ចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ

Dr. Reddy Chin and lip filler

វេជ្ជបណ្ឌិត Reddy ប្រើ 1ML នៃ Restylane contour សម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើង។