ហ៊ីលេណិច

អ្នកជម្ងឺ

ប្រវត្តិរូប

Usha Rani K. Reddy, MD

ស្ថាបនិក និងជានាយកវេជ្ជសាស្ត្រ

562-336-1658

ទទួលបាននៅក្នុងទូច

ទីតាំងរបស់យើង

NP dissolved.4ML នៃ Dermal Filler ដែលត្រូវបានចាក់ចូលបបូរមាត់អ្នកជំងឺនេះ។ ធ្វើឱ្យពួកគេមើលទៅកាន់តែស្អាតនិងធម្មជាតិ

ឧបករណ៍រំលាយសារធាតុបំពេញ

មុនពេល

បន្ទាប់ពីការ

* ព័ត៌មានទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ រូបភាពអាចមានគំរូ។ លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួល។