វីដេអូ Med Spa

Dr. Reddy Chin and lip filler

វេជ្ជបណ្ឌិត Reddy ប្រើ 1ML នៃ Restylane contour សម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើង។