វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតសេវាកម្ម XEOMIN® សម្រាប់អ្នកជំងឺអាយុ 30 - 39 ឆ្នាំ។

1 សម្រាប់ XEOMIN® -អាយុ 30 - 39 ឆ្នាំ។

XEOMIN®

អាយុ

30 - 39

យែនឌ័រ

ស្រី

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

96522
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។