វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតសេវាកម្ម Sculptra® សម្រាប់អ្នកជំងឺអាយុ 40 - 49 ឆ្នាំ។

1 សម្រាប់ Sculptra® -អាយុ 40 - 49 ឆ្នាំ។

Sculptra®

អាយុ

40 - 49

យែនឌ័រ

ស្រី

ជនជាតិ

មិនបានបិទ

កម្ពស់

មិនបានបិទ

ទំ​ង​ន់

មិនបានបិទ

វិចិត្រសាល

83789
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។