វិចិត្រសាលរូបថត

រូបថតសេវាកម្ម BOTOX® សម្រាប់អ្នកជំងឺលើសពី 6'0"

1 សម្រាប់ BOTOX® - លើសពី 6'0"

BOTOX®

អាយុ

40 - 49

យែនឌ័រ

បុរស

ជនជាតិ

កម្ពស់

លើសពី 6'0"

ទំ​ង​ន់

200 - 249 ផោន

វិចិត្រសាល

91769
កំពុងផ្ទុក
*លទ្ធផលបុគ្គលមិនត្រូវបានធានាទេ ហើយអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រូបភាពអាចមានគំរូ។